Design a site like this with WordPress.com
Get started

Kai asel tya khidkichya palikde asach khidakichya baher baghtani sahaj dokyat vichar yeun gela.Smor tr ek 4-5 majali imarat disat hoti, khali kahi gadya yet jay hotya.. Side ek school pn hoti. Tithun kahisa dundala dhundala ganyacha avaj pn kani yet hota.Mi mst ya bhintinchya att basale ahe. Ya khidakichya ga jan chya baher kiti mokal ahe na. Att mi jari att basale asel try maja he belagam man satat ya khidakichya palyad aslel te vishav pahat asat, khup lamb vr shanat ferfataka marun yet.Surya astala gela ahe pashi tyanchya margi nighale ahe kilbilat karat. Duparchi ti unhachi rakharakh att bilkul nahi janvat.. Vatavaranat ksala mst garava janvat ahe.Mi n maja avadata time khidakichya palyad vishavat gavasni ghalanyacha.

Published by anjali jangale

my life my story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: